BLOG

17 Ocak 2021, Pazar, 15:45

KAPORA NEDİR? HANGİ ŞARTLARDA GERİ ALINIR?

Kapora veya diğer adıyla bağlanma parası, Türk Borçlar Kanunu’nun 177’nci maddesinde belirtildiği gibi sözleşme sırasında sözleşmenin kurulduğuna dair kanıt olarak verilen bir miktar paradır. Bunun aksine bir adet veya anlaşma yoksa kapora esas alacaktan düşülür.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:43

İKİ HAKLI İHTARNAMEYE DAYANDIRILARAK TAHLİYE DAVASI AÇILMASI

Temerrüt nedeniyle tahliye şartlarından birisi de iki haklı ihtardır. “Kira bedelinde vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin hitamında” kiralayan, tahliye davası açabilecektir. Ancak tek bir ihtarla iş bu davanın açılması mümkün değildir.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:40

BAŞKA ŞEHİRDEKİ GAYRİMENKULÜN BEYANININ ALINMASI

Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:39

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI

Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar. Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz. ( Md.336 )

17 Ocak 2021, Pazar, 15:36

VEKALETİN SONA ERME NEDENLERİ VE AZİL

Vekalet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:34

ÜZERİNDE İPOTEK OLAN BİR TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, Tapu Müdürlüğü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:24

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesi, kiralayan kişinin belirtilen tarihte ihtiyaç sahibi olması durumunda, bunun ile beraber 6570 Sayılı yasanın tahliye imkanlarının kısıtlı olması sebebi ile kiralayan kişinin süreyi göz önünde bulundurarak kiralamış olduğu emlakı, talep edilen süre zarfı içerisinde karşı çıkmadan, kendi iradesi ile tahliye edeceğine yönelik vermiş olduğu yazılı irade beyanı olarak tanımlanmaktadır.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:20

MURİS MUVAZAASI ( MİRASTAN MAL KAÇIRMA )

Muris muvazaası nedeni ile tapu iptali ve tescil davaları mirastan hile ile mal kaçırma anlamına gelmektedir. Muris muvazaası, miras hakkından yararlanmasının engellenmesi maksadıyla miras bırakan kişinin yapmış olduğu hileli işlemlerdir.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:15

İSTİMVAL NEDİR?

İstimval, devletin savaş gibi olağanüstü dönemlerde, kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisidir. İstimval’ in özellikleri şunlardır:

17 Ocak 2021, Pazar, 15:12

MUHDESAT NEDİR?

Muhdesat, bir taşınmaz üzerinde sahibinin değil de bir başka kişinin veya kişilerin yapısının bulunmasıdır. Bu yapı bir ağaç bile olabilir. Başka bir deyişle taşınmazda imar aşamasından sonra ortaya çıkan bölümlenmiş toprak parçasında bu taşınmazın önceki hissedarlarının ağacının veya başka bir yapısının olması mümkündür. Burada önceki hissedarlara muhdesat denir ve bu kişiler bahsedilen yapılar veya ağaçlar üzerinde hukuk önünde hak sahibi sayılır.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:10

MENFİ TESPİT DAVASI

Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan bir tespit davasıdır. Menfi tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106.maddesinde tespit davaları genel başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda tespit davaları ikiye ayrılır. Bunlar; müspet (olumlu) ve menfi(olumsuz) tespit davalarıdır. Müspet tespit davası ile bir hak ya da hukuki ilişkinin var olduğunun tespiti talep edilirken menfi tespit davası ile bir hak ya da hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti istenir.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:08

BİR TAŞINMAZIN AYIP VE KUSURLARININ HİLE İLE GİZLENEREK SATILMASI

İlgili kanun, satıcı tarafından malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul eder. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı kanun tarafından satıcıya yüklenmiştir. Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğunun veya haberdar olmasının kendisinden beklendiğinin satıcı tarafından ispatlandığı durumlarda, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunun dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:05

TAPU BEDELİNİ DÜŞÜK GÖSTERMENİN ŞUFA HAKKI DAVALARINDAKİ OLUMSUZ SONUÇLARI

Hisseli tapu alımlarında taraflar bazen daha düşük vergi vermek amacıyla tapuda satış bedelini gerçekte olandan daha düşük olarak beyan edebilmektedir. Bu durum gerçekte var olan durumun gizlenmesi olarak açıklanan ve hukuk dilindeki ismiyle bedelde muvazaa olarak adlandırılmaktadır.

17 Ocak 2021, Pazar, 15:01

KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDE KABAHATLER KANUNU’NDAKİ HÜKÜMLER

Kabahatler Kanunu’nda çeşitli kabahatler belirtilmiştir. Bunlardan apartman ve çevresinde uygulanabilecek hükümlere göre; • Sarhoş olarak başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde davranışlarda bulunanlara, • Başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültüye neden olanlara, • Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edenlere, • Meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz edenlere,

17 Ocak 2021, Pazar, 14:56

KAT MALİKLERİNE TEBLİGAT

Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, bina yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bina yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar, bu adrese yapılır.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:52

HESAP HATASI NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI

Tapu sicilinde sorun olmayacak basit yazım ya da hesap hataları ilgili tapu memuru tarafından kendiliğinden düzeltilebilir. Hata daha büyük düzeyde ise iki tarafın da yazılı rızası varsa tapu memuru tarafından düzeltebilir. İki tarafında yazılı rızası yoksa ancak dava ile tapuda düzeltme yapılır.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:48

ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

• Arsa almadan önce yerini mutlaka görmelisiniz. Arsayı beğendiyseniz arsanın tapusunu edinin, imar durumu ve mülkün yeri gibi konularda satıcının sözlü beyanı yerine kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:45

MİRAS PAYLAŞIMINDA MİRASÇILARIN SERBESTLİKLERİ

1. MİRASÇILARIN, MİRASIN PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞMALARI Mirasın taksimi bir özel hukuk işlemidir. Mirasın taksimi, mirasçılar arasında yapılacak olan taksim sözleşmesi geçerlidir. Bu kapsamda mirasçıların oy birliği ile karar vermesi sonucu, taksim usul ve kapsamını akit serbestliği sınırları içerisinde ve miras ortaklığının amacı kapsamında kalmak şartıyla serbestçe tayin edebilirler.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:43

PLANSIZ ALANLARDA İFRAZ ŞARTLARI

1- İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. 2- Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. 3- Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:39

EMSAL (KAKS) NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Emsal, bir arsanın üzerine yapılacak olan inşaatın kesin sınırlarını belirlemek için kullanılan bir matematiksel değer olan Kat Alanı Kat Sayısı’ dır. Kısaca KAKS olarak ifade edilir. Bir yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına olan oranından elde edilen bir sayıdır ve halk arasında ise eski ifade ile ”emsal olarak” anılır.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:37

MUVAZAA NEDİR?

Anlaşma yapan kişilerin 3. kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerini yansıtmayan ve kendi aralarında geçersiz olması amacıyla yapılan danışıklı işlemlerine muvazaa denir. Muvazaalı işlemlere halk arasında danışıklı işlem ya da hileli işlem de denilmektedir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:35

TAPU ŞERHİ NEDİR? HANGİ HALLERDE UYGULANIR?

Şerh, hukuk kurallarının sınırlı olarak öngördüğü ölçüde gayrimenkul üzerinde bazı hak (kişisel hakların) ve durumların şerhler sütununa yazılmasıdır. Diğer bir tabirle tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması anlamına gelir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:32

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE SONA ERMESİ

Kiracının ölümü sonucunda mirasçıları ya da kiraya fesih bildirimi süresi içinde kira sözleşmesini feshedebilir. Fesih bildirimi süresi 6 aydır. Yani kiracı öldükten sonra sözleşmeyi feshetmek isteyen mirasçılar ya da kiraya veren 6 ay içinde bunu gerçekleştirmelidir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:29

KİRACININ HAK VE BORÇLARI

• Kiracı Sözleşmesi sonunda, kiralanan gayrimenkulü teslim aldığı zamanki hali ile geriye teslim etmekle yükümlüdür. • Kira parasını sözleşme ile veya mahalli töreye göre belirli olan zamanda ödemekle yükümlüdür. • Sözleşmede belirtilen sair paraları ödemekle yükümlüdür.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:25

İPOTEK FEK YAZISI İLGİLİ TAPUYA NASIL GÖNDERİLİR?

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:22

KİRA BEDELİNİ ÖDEMEYEN KİRACI HANGİ HUKUKİ YOLLARLA TAHLİYE EDİLİR?

Kiracının kira sözleşmesine aykırı davranarak kira bedellerini ödememesi halinde, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlıklı kısmında 352/2. maddesinde düzenlenmiştir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:19

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullarla ilerideki bir zaman diliminde devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Bir diğer deyişle, ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:17

GEÇİT HAKLARI

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Medeni Kanunun "Zorunlu Geçit" başlığını taşıyan 748. maddesine göre, genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan taşınmaz maliki karşılığını tam ödemek kaydıyla komşularının kendisine uygun bir yeri yol olarak bırakmalarını mahkemeden talep edebilir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:14

HAKSIZ İNŞAAT (HAKSIZ YAPI)

Başkasının arazisine kendi malıyla veya başkasının malzemesiyle kendi arazisine veyahut da başkasının malzemesiyle başkasının arazisine inşaat yapılmasına “Haksız yapı” ya da diğer adıyla “haksız inşaat” denir. Türk Medeni Kanununda haksız inşaata ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 722, 723 ve 724. maddelerinde düzenlenmiştir.

17 Ocak 2021, Pazar, 14:12

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN YASAL MİRASÇILIĞI

Evlilik dışında doğan çocukların baba yönünden mirasçı olabilmeleri için, soybağının tanıma ya da hakim kararı ile kurulması gerekir. Soybağının kurulması halinde, evlilik dışı çocuklar baba yönünden tıpkı evlilik içi hısımlar gibi miras payı alırlar, aksi halde mirasta mal paylaşımı sırasında hak sahibi olamazlar (MK m. 498).

Beygir Hesaplama 1 kw kaç beygir doğum günüme kaç gün kaldı? Birim Dönüştürücü