BLOG

30 Kasım 2020, Pazartesi, 10:13

İZALE-İ ŞÜYU DAVASI (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmazda birden fazla kişinin mülkiyet hakkının bulunması durumunda, ortakların kendi aralarında anlaşamamaları nedeniyle açılan bir dava türü olup eski Medeni Kanun’ daki adıyla İzale-i Şüyu davası olarak da bilinmektedir. Ortaklığın giderilmesi, taşınır veya taşınmazın taksimi mümkünse taksim edilerek; değilse tamamının mahkeme aracılığıyla satılarak satış bedelinin hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılması ile gerçekleştirilir.

16 Kasım 2020, Pazartesi, 09:37

KİRACI DEPOZİTOYU KİRAYA SAYABİLİR Mİ?

Normal şartlarda kiracı depozitoyu kiraya sayamaz. Ancak malik sayabilir. Malik, kira süresinin sona erdiği dönemde kiracının son kira borcunu ödememesi sebebiyle bu borcu depozitodan tahsil edebilir.

13 Kasım 2020, Cuma, 09:41

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Türk hukukuna göre kira sözleşmesi sözlü veya yazılı olabilmektedir. Ancak, taraflar arasındaki kira ilişkisinin sınırlarının çizilmesi ve şartlarının başlangıçta kararlaştırılması, ileride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümünde oldukça faydalı olacaktır.

02 Kasım 2020, Pazartesi, 10:48

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ VEKALETNAMELERLE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

Evlenme, boşanma, evlatlık edinilme veya mahkeme kararı ile isim veya soyisim değişmesi halinde bu değişikliklerden önce verilmiş vekaletnameler son bulmaz. Değişiklikten önce verilmiş vekaletnameler geçerlidir. Kimlik ibrazı ile tapuda işlem yapılabilir.

20 Ekim 2020, Salı, 16:11

AİLE BİREYİ ADINA SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANIR MI?

Anne, baba veya çocuk aile bireyi adına sözleşme imzalar ise, vekili olduğu söylenerek imza atılan kişinin bu imzayı açıkça veya örtülü olarak kabul edip, işlemi devam ettirmesi gerekir. Şayet vekalet vermediğini ileri sürer ise atılan bu imza doğrudan vekili bağlar.

20 Ekim 2020, Salı, 13:32

İFRAZ ve TEVHİT NEDİR?

İfraz, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması anlamına gelir. Yani tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.

20 Ekim 2020, Salı, 13:29

KİMLER MİRASÇI OLAMAZ?

Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler;

20 Ekim 2020, Salı, 13:26

KİRAYA VERENİN İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 350.maddesine göre kiraya veren kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin işyeri gereksinimi olması nedeniyle kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirerek kiracının tahliyesini talep edebilir.

20 Ekim 2020, Salı, 13:22

HAKLI İKİ İHTAR NEDENİYLE KİRACININ ÇIKARILMASININ ŞARTLARI

İki ihtara dayanarak kiracının tahliyesini mahkemeden talep edebilmenin yasal zemini Türk Borçlar Kanunu madde 352’nin 2. Fıkrasında yer almaktadır.

20 Ekim 2020, Salı, 13:19

HİSSELİ ARSALARDA SATIŞA YANAŞMAYAN PAYDAŞ YÜZÜNDEN PAYDAŞLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

Hisseli arsa/tarla satışında satışa yanaşmayan paydaş yüzünden paydaşlığın sona erdirilmesi de mümkündür. Bu sayede paydaşlık sona erdirilecek ve isteyen istediği gibi arsa/tarla paylaşımından sonra satışta bulunabilecektir

14 Ekim 2020, Çarşamba, 12:54

APLİKASYON ( YER TESPİTİ )

Aplikasyon (yer tespiti), taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir. Kadastroda; arazi ölçüsünün yapılarak köşe kırık noktalarının zeminde belirlenip, matbuu klişesine zemini ölçeksiz kroki olarak çizilip düzenlenmesi aplikasyonun yapılması anlamına gelir. Köşe kırık noktalarının koordinat sistemi mevzi, imar, ülke ITRF sisteminde yapılmaktadır. Bu koordinat sistemlerine göre kadastro pafta haritası oluşturulur.

14 Ekim 2020, Çarşamba, 12:51

APARTMAN / SİTE AİDATLARI NASIL HESAPLANIR?

Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesinde; a)Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Yani bu giderler toplam giderlerin bina veya sitede bulunan bağımsız bölüm sayısına bölünmesine ile bulunur. b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9 maddesi) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

14 Ekim 2020, Çarşamba, 12:38

AKİTLİ İŞLEMLER

Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek meydana getirilen işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir.

14 Ekim 2020, Çarşamba, 12:31

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR VE NASIL KONULUR?

Aile konutu şerhi, aile konutu statüsüne sahip ortak yaşam alanının tapuya konacak bir şerh ile belirlenmesi sonucu eşlerin birbirlerinden habersiz olarak bu yaşam alanındaki tasarruflarını sınırlayan uygulamadır. Bir eve aile konutu şerhi konulması durumunda bu ev, eşlerin ikisinin de rızası olmadan satışa çıkarılamaz, kiralanamaz, mevcut sözleşmelerin iptali yapılamaz, aile konutu şerhi bulunan ev başkasına devredilemez.

12 Ekim 2020, Pazartesi, 11:46

AİLE BİREYİ ADINA SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANIR MI?

Anne, baba veya çocuk aile bireyi adına sözleşme imzalar ise, vekili olduğu söylenerek imza atılan kişinin bu imzayı açıkça veya örtülü olarak kabul edip, işlemi devam ettirmesi gerekir. Şayet vekalet vermediğini ileri sürer ise atılan bu imza doğrudan vekili bağlar. Ancak, işlem yapılır iken emlakçı arkadaşın vekaleten imza atan kişinin vekil olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği durumda ne vekil, ne de adına vekaleten imza atılan sorumlu olur. Ama sözleşme nedeniyle verilen bir para vs. var ise bunların iadesi söz konusu olur.

12 Ekim 2020, Pazartesi, 11:40

KISMİ BUTLAN

Bir işlemin kısmi butlan ile sakat olması, işlemin bir kısmının geçerli olduğunu gösterir. Kısmi butlan sözleşmenin tamamının değil, sadece belirli bir bölümünün veya maddesinin geçersizliğinin ileri sürülmesidir.

12 Ekim 2020, Pazartesi, 11:38

NİSBİ BUTLAN

İlgililerden birinin ileri sürmesi üzerine göz önüne alınan, tamamen bozuk olmayan fakat bozulabilen işlemlerdir. Nisbi butlan, bir hukuksal işlemde bulunan kamu düzenini bozmayacak derecedeki sakatlıktır.

12 Ekim 2020, Pazartesi, 11:41

İPKA

Hisseli bir taşınmaz satışlarında satılan hissenin bir bölümünün, satanın uhdesinde (kendi üzerinde) kalmasına ipka denir. Diğer bir ifadeyle “geriye kalan hisse payı” da denilmektedir.

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:45

BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFU

Belirli mal bırakma tasarrufu üç şekilde yapılabilir; 1.Belirli mal bırakma tasarrufu taşınır veya taşınmaz mal bırakılması şeklinde gerçekleşebilir. 2.Belirli mal bırakma tasarrufu bir intifa hakkının bırakılması şeklinde gerçekleşebilir. 3.Miras bırakan bir alacak vasiyeti yapabilir.

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:42

BEDEN DİLİ

Konuşulan ve yazılan dilin yanında jestler ve mimiklerin hatta giyilen kıyafetin bir dili vardır. Sözsüz iletişimin bir unsuru olan beden dili sözlü iletişimde sürekli kullanılır.

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:38

AYNEN TAKSİMLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMASİ DAVASI

Aynen taksim, bölünebilen malların paydaşlar arasında bölünerek paylaştırılmasıdır. Taşınır veya taşınmaz malı kendi aralarında anlaşarak paylaştıklarını Sulh Hukuk Mahkemesi ne ileten ortaklar hakimden bu anlaşma doğrultusunda karar alarak ortaklıklarını giderebilirler.

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:37

ALZHEİMER HASTASI MİRAS BIRAKABİLİR Mİ?

Alzheimer hastasının miras bırakabilmesi için kendi mirasçısı statüsündeki bir başka kişiyi seçmiş olması gerekir ki bu durumda da yine atacağı imzanın anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinin var olup olmadığının tespiti gerekir.

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:35

ALT KİRACI

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez

30 Eylül 2020, Çarşamba, 10:32

MUTLAK BUTLAN

Mutlak Butlan, hukukun aradığı şartları taşımasına rağmen, kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durumu ortaya çıkarmasıdır. Mutlak butlan, kamu düzenine ilişkin hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan işlemlerdeki sakatlıktır.

28 Eylül 2020, Pazartesi, 14:39

BAĞLANMA PARASI-CAYMA PARASI / CAYMA KOŞULLARI

1- BAĞLANMA PARASI Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. Aksine sözleşme veya yerel adet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür. 2- CAYMA PARASI Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki katını geri verir.