Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin amacı, EMLAK DENİZİ BİLİŞİM MEDYA ORGANİZASYON LTD.ŞTİ’ nin (EMLAK DENİZİ veya “Veri Sorumlusu”) tarafından yönetilmekte olan https://www.emlakdenizi.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ un 10. maddesine uygun olarak bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Bu Bilgilendirmenin Kapsamı Aşağıdaki Konuları İçerir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Bu Politika daHangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik Bilgisi - İletişim Bilgisi - Kullanıcı Bilgisi - Kullanıcı İşlem Bilgisi - İşlem Güvenliği Bilgisi - Finansal Bilgi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi - Pazarlama Bilgisi - Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kanun'da, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek ve vakıf üyeliği ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmaktadır. Veri Sahipleri'nden özel nitelikli kişisel veri alınmamakla birlikte, Web sitesi üzerinden Veri Sahipleri'nin özel nitelikli kişisel verilerinin elde edilmesi durumunda, Şirket ilgili verileri Kanun'a uygun olarak işleyecektir.

Şirket, Veri Sahibi'nin web sitesinin kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Web sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi'nin web sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi, web sitesi üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Şirket'in sunduğu ve Web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması, Veri Sahibi ‘ne uygun ilan önerilerinde bulunulması, ödeme ve faturalandırma işlemleri ve bu çerçevede finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirket'in iş ve ürün geliştirme ile içerik üretimi stratejilerinin belirlenmesi ve icrası, Şirket'in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, Veri Sahipleri ‘ne destek kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve bu doğrultuda Veri Sahibi ‘ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması dahil olmak üzere Şirket ve Şirket'le iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile temas kurmak veya Veri Sahibi'nin Web sitesi'daki tecrübesini iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Veri Sahibi'nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler doğrudan pazarlama, profilleme, Veri Sahibi'ne promosyon ve özelleştirilmiş içerik sunumu ve reklam gösterimi dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıda sayılan hallerden birinin veya birkaçının bulunması halinde ya da başka ilgili mevzuatlarda mümkün kılınması halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işbu Gizlilik Politikası'ndaki güvenlik taahhütlerine uygun olarak işleyebilecek ve üçüncü kişilerin erişimine sunabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Web sitesi'nin Veri Sahibi tarayıcısına veya cihazına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi ya da uygulama hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamayı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesi ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi' ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi' ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in işbirliği içinde olduğu iş ortaklarına, hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Şirket ayrıca kişisel verileri hissedarlarına, grup şirketlerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi' nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-posta ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi'nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, Veri Sahibi' nin kişisel verilerini işbu Gizlilik Politikası' nda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile ilgili mevzuatta öngörülen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, Web sitesi üzerinden veya Veri Sahipleri' nin sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket'e başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini Melih Gökçek Bulvarı 1476. Cadde 8/13 İvedik OSB / Yenimahalle / Ankara irtibat adresine veya bilgi@emlakdenizi.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, uygun gördüğü şekilde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Web sitesi'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını, sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Web sitesi üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Emlak Denizi, İlgili Kişiye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve verdiği hizmetleri ifa etmek, sistem performansını geliştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunduğu hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak üzere ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlar, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organlarına aktarılabilecektir.

Emlak Denizi, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dâhilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Emlak Denizi, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve ulaşılmasını engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Emlak Denizi, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Emlak Denizi, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla İlgili Kişiye ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarılarda bulunacaktır.

Emlak Denizi üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Emlak Denizi, link verilen uygulamaların kişisel verilerin korunması, gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İlgili Kişi, Emlak Denizi’ e verdiği kişisel verilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal info@emlakjet.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Emlak Denizi, elde ettiği kişisel verileri, işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Kişisel veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Emlak Denizi, Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya İlgili Kişi ile olan diğer hukuki ilişkilerinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'nin Web sitesini bir sonraki ziyaretinde Web sitesi üzerinden ya da e-posta veya kısa mesaj gibi yöntemlerle kendisine bildirildiği tarihte yürürlük kazanır.